Què és l’accessibilitat web?

Internet ha suposat un gran salt qualitatiu i quantitatiu en la difusió de la informació. Però actualment encara hi ha un gran nombre de gent, com persones amb discapacitats, usuaris de terminals mòbils o gent gran, que té dificultats a accedir a aquest mitjà.

El que persegueix l'accessibilitat és fer que qualsevol pàgina o servei web pugui ser utilitzat per tothom independentment de les seves limitacions personals o derivades de l'entorn des d'on es connecta. Amb això s'afavoreix la igualtat d'oportunitats entre totes les persones, facilitant-los l'accés a la cultura i, en definitiva, a la informació.

A qui afecta la manca d’accessibilitat?

A molts col·lectius: persones amb discapacitat auditiva, visual, motriu, persones grans, amb dislèxia, discapacitats cognitives, manca de comprensió de l’idioma, etc.

Hi ha alguna normativa que m’obligui a fer el web accessible?

Sí que n’hi ha: catalana, espanyola i europea. A continuació podeu trobar les referències a les normatives essencials que la regulen:

S’apliquen sancions a les empreses o administracions que no tenen el web accessible?

Sí que se n’apliquen. De moment han estat poques però cada cop hi ha més usuaris que coneixen els seus drets i fan saber a les entitats pertinents com el Ministerio de Sanidad o el Consell de l’Accessibilitat de Catalunya, quins webs no compleixen les normes d’accessibilitat.

Si no som una administració pública i tampoc la tenim com a client, hem de fer accessible el nostre web?

Quan parlem d'accessibilitat no pensem només en persones amb problemes físics, ens referim a un gran nombre de població: des d'usuaris que es connecten a través de terminals mòbils fins a immigrants que no dominen l'idioma.

Una pàgina web adaptada facilita que a totes les persones que es connecten se'ls presenti la informació en el format més òptim, tant si es connecten des d'una pantalla petita, des d'un ordinador o, fins i tot, des d'un terminal de només text o un lector de pantalla per invidents.

En definitiva, l'accessibilitat beneficia a un gran nombre de població entre els quals es troben:

 • Persones amb qualsevol grau de discapacitat ja sigui física, sensorial o cognitiva
 • Usuaris que es connecten des d'equips reduïts: telèfons, agendes electròniques...
 • Usuaris inexperts en l'ús dels equips informàtics o dispositius electrònics
 • Persones amb equips antiquats, poc adequats o connexions limitades
 • Gent gran amb dificultats derivades de l'edat
 • Usuaris que no dominen l'idioma
 • Persones en un entorn no adequat: soroll, mala il·luminació...

Si no estic obligat per llei, què m’aporta millorar l’accessibilitat del web?

L'accessibilitat no són només un conjunt de requisits que milloren l'accés de certes persones sinó que aplicar les normes d'accessibilitat implica el seguiment d'unes pautes de bona programació i, per tant, la creació de llocs web de més qualitat. Per això, no només se'n beneficien els usuaris (clients, en definitiva, de la pàgina web) sinó que la pròpia empresa també n'obté beneficis a curt i llarg termini:

 • Millora en la indexació de cercadors: El fet de proporcionar alternatives textuals i una estructuració i semàntica dels continguts enriqueix la informació del web i, en conseqüència, els cercadors poden indexar amb més facilitat i precisió els continguts. Això implica que en fer una cerca a -per exemple- Google, una pàgina accessible surti més amunt que una de no accessible en igualtat de continguts.
 • Augment de la usabilitat: Una pàgina usable pot no ser accessible. Una pàgina accessible és, en general, usable. Això implica que, pels usuaris, sigui més fàcil utilitzar-la i que, per tant, tingui un tant per cent d'èxit més elevat: si la pàgina proporciona informació, l'usuari la trobarà amb més facilitat. Si la pàgina ven llibres, més persones hi compraran.
 • Augment del públic objectiu: A una pàgina accessible s'hi pot connectar tothom des de qualsevol terminal. Això fa que el nombre d'usuaris potencials augmenti considerablement. També augmentarà més si tenim en compte que un sector de la població -amb dificultats d'accés- no tindrà oportunitat d'escollir i, per tant, només podrà connectar-se al llocs accessibles reduint-se, per tant, la competència.
 • Avançar-se a la llei: La normativa vigent obliga ja certes empreses a fer que els seus webs siguin accessibles. En aquest sentit, la normativa estatal i europea avança ràpid i aquesta llei no trigarà en anar-se estenent progressivament a totes les empreses. Quan això passi, el cost de l'adaptació de les pàgines augmentarà importantment. La previsió en aquesta matèria, doncs, és clau per evitar despeses.
 • Simplifica el desenvolupament i manteniment: El fet d'aplicar unes bones pràctiques comporta que els processos de desenvolupament millorin i, per tant, també millori la velocitat. A més, la correcta estructuració, l'ús d'estàndards i la separació entre contingut i presentació simplifica enormement el manteniment, sigui fet pels propis desenvolupadors de la pàgina com per altres desenvolupadors acabats d'incorporar.
 • Reducció de costos: L'aplicació de les bones pràctiques i la simplificació del manteniment impliquen una reducció dels costos derivats de la creació i actualització de la pàgina.
 • Imatge de marca: La demanda de responsabilitat corporativa és cada cop més exigent en la nostre societat. Directives en matèria d'ecologia o de responsabilitat social són aplicades per la majoria d'empreses. En aquesta línia, la millora en accessibilitat comporta una millora en la percepció de la companyia.

És molt car fer un web accessible?

Si el desenvolupeu des de l’inici amb la idea que sigui accessible el cost serà el mateix. Si tens un web i voleu avaluar la seva accessibilitat us podem fer un informe que tindrà un cost que dependrà del nombre de pàgines del lloc web.

A partir d’aquest informe, els vostres equips, amb la nostra ajuda, o si voleu nosaltres mateixos, podran treballar en la correcció de les barreres i les hores que hi dediquin dependran del resultat de l’auditoria.

El més recomanable és fer un web accessible des del principi per tal que no hi hagi cap cost extra però si ja en teniu un de fet potser no caldrà invertir-hi gaire. Dependrà del seu estat i les mancances, o no, d’accessibilitat.

Serà avorrit el disseny d’un web si és accessible? S’hi poden afegir imatges i colors diversos?

En absolut. Les pàgines accessibles poden contenir imatges, vídeos, carrusels, colors molt variats, etc. Però sempre seguint unes pautes de programació i disseny que permetin que tothom, independentment de les seves capacitats visuals, motrius, etc. hi pugui accedir.

També caldrà tenir en compte la visualització dels webs en pantalles petites com les dels mòbils i per aquest motiu els nostres dissenys són adaptatius, també anomenats responsive.