A TOTHOMWEB, SL som experts en accessibilitat digital. L'accessibilitat pretén que qualsevol pàgina o servei web pugui ser utilitzat per tothom independentment de les limitacions personals o derivades de l'entorn des del qual es connecta.

L'abast que TOTHOMWEB. SL inclou dins els requisits de les Normes Internacionals ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 és:

Disseny i desenvolupament, anàlisi, consultoria, correcció i formació d'accessibilitat web, app i documental.

La present Política recull com a línies mestres les següents:

  • Compromís en complir els requisits aplicables, inclosos els legals.
  • Afavorir mitjançant l'accessibilitat web, la igualtat d'oportunitats entre les persones, facilitant l'accés a la informació.
  • Desenvolupar els programes de formació contínua per aconseguir la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució dels objectius.
  • Gestionar els processos que redueixin l'impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar, anticipadament, l'impacte ambiental de les noves activitats o serveis.
  • Fomentar l'ocupació racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d'afavorir el nostre entorn, no només a través de la nostra tasca, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.
  • Compromís per a la protecció del medi ambient, incloent-hi la prevenció de la contaminació, i l'ús sostenible de recursos.
  • Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.
  • Compromís per la millora contínua del sistema de gestió implantat a l'empresa.
  • Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s'estableixin programada i periòdicament.

David Sabaté
Gerent
Girona, 17 de novembre de 2023